Gates Bar-B-Q

3205 Main St.
Kansas City, MO 64111
(816) 753-0828