Community Housing of Wyandotte County

2 S. 14th St.
Kansas City, KS 66102
(913) 342-7580