Gates Bar-B-Q: Main St.

  • Restaurants
  • Restaurants--Fast Foods
3205 Main St.
Kansas City, MO 64111
(816) 753-0828